Αρχείο Ε.Δ.Ι.Α.

The Society for the Preservation of Historical Archives of Central and Western Macedonia 1940-1974 (Eteria Diasosis Historikon Archion - EDIA) consists of historical evidence concerning the period beginning with the Greek-Italian war and ending with the fall of the seven-year dictatorship. The evidence were donated to EDIA by people who have experienced the historical events of that period or by their offspring. People who fought in the Greek-Italian war, who fought against the occupation of the country during the Second World War, who participated in the civil war of 1946-1949, citizens who were persecuted for their ideas and their action in the period 1950-1967 , as well as fighters who resisted the seven-year dictatorship of the colonels, preserved precious evidence of a significant period of our modern history. The Archives also include post-1974 publications dealing with issues of that period. There are many kinds of archives:, documents, photographs, newspapers, notices, magazines. These archives were collected over a period of 20 years and are located in the Municipal Library of Thessaloniki, which was granted by decision of the City Council of the city.

Το αρχείο της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 1940-1974 αποτελείται από ιστορικά τεκμήρια που αφορούν την περίοδο η οποία ξεκινά με τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και τελειώνει με την πτώση της επτάχρονης δικτατορίας. Τα τεκμήρια δωρίθηκαν στην Ε.Δ.Ι.Α. από ανθρώπους που έζησαν τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου ή από απογόνους τους. Άνθρωποι που πολέμησαν στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, που αγωνίστηκαν κατά της κατοχής της χώρας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που συμμετείχαν στον εμφύλιο πόλεμο της περιόδου 1946-1949, πολίτες που διώχθηκαν για τις ιδέες τους και τη δράση τους την περίοδο 1950-1967, αλλά και αγωνιστές που αντιστάθηκαν στην επτάχρονη δικτατορία των συνταγματαρχών, διέσωσαν πολύτιμα τεκμήρια μιας σημαντικής περιόδου της σύγχρονης ιστορίας. Στο αρχείο περιλαμβάνονται επίσης και δημοσιεύματα μετά το 1974, που ασχολούνται με θέματα της αναφερόμενης περιόδου. Τα τεκμήρια είναι πολλών ειδών, έγγραφα, φωτογραφίες, εφημερίδες, προκηρύξεις, περιοδικά. Τα τεκμήρια συγκεντρώθηκαν σε μία περίοδο 20 ετών και βρίσκονται σε χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης που παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.